KOMISIONÁLNY OBCHOD S POUŽITÝMI STROJMI A ZARIADENIAMI Z RÔZNYCH OBLASTÍ HOSPODÁRSTVA

  • Firma INVENT s.r.o. ukončila
    pracovnú činnosť k 31.08.2019
  • invent@inv.sk

Aktuálna ponuka Dopyt

Obchodné podmienky

Pri nákupe.

Na podnet záujemcu o kúpu v komisionálnom predaji sa dodržiava nasledovný postup:

1. komisionár preverí aktuálnosť ponuky komitenta.

2. komisionár dohodne obhliadku tovaru v mieste kde sa daný tovar nachádza.

3. bude vykonaná obhliadka tovaru za účasti oprávnených osôb (komisionára, komitenta, záujemcu).

Pri cenových jednaniach na podnet záujemcu sa za oprávnené osoby považujú komisionár a komitent.

Pri sprostredkovaní predaja sa obhliadky a cenových jednaní zúčastňuje len ponúkajúci a záujemca.

Pri ponuke.

Pri ponuke stroja alebo iného zariadenia treba uviesť čo najviac informácií:

1. názov a typ stroja či zariadenia.

2. základné technické parametre.

3. rok výroby, výrobcu, popis súčasného technického stavu, ak sa jedná o stroj, či je pripojený alebo už odpojený, či sa dá   odskúšať, fotografie súčasného stavu, aspoň jedna fotografia by mala zobrazovať celkový pohľad.

4. či má príslušenstvo. Ak má, zoznam príslušenstva, popis jeho technického stavu, fotografie.

5. ponukovú cenu.

6. miesto uloženia stroja t.j. adresa firmy, meno a mobil na osobu, ktorú môžeme kontaktovať pre prípadné doplnenie údajov alebo k obhliadke stroja, či zariadenia.

Za zmluvu o prijatí tovaru do komisionálneho predaja sa považuje obdržanie ponuky komitenta prostredníctvom formulára na www stránke komisionára. Formulár bude komisionárom archivovaný ako objednávka bezplatnej služby.

Ponuka komitenta bude na www stránke komisionára neobmedzene dlho až kým sa stroj alebo zariadenie nepredá alebo ju komitent nezruší.

Pri dopyte.

Ak komisionár nemá vo svojej v ponuke žiadaný tovar môže záujemca zaslať názov a typ stroja, prípadne popis zariadenia, ktoré hľadá. Na želanie záujemcu ho komisionár zaradí na svojej www stránke do časti DOPYT. 

Dopyt záujemcu bude na www stránke komisionára neobmedzene dlho, pokiaľ neskončí jeho aktuálnosť.

Všeobecné platobné podmienky.

Zadávanie ponúk a dopytov je bezplatné.

Komisnú cenu tovaru stanovuje komitent, predajnú cenu stanovuje komisionár. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Platobné podmienky pri kúpe.

Po obhliadke kupujúci vystaví komisionárovi objednávku, následne obdrží od komisionára zálohovú faktúru. Po úhrade kúpnej ceny s DPH na účet komisionára a prijatí platby komitentom možno zakúpený tovar expedovať. Expedícia bude vykonaná po dohode zúčastnených strán.